Tyto obchodní podmínky ( dále jen OP ) upravují práva a povinnosti mezi:

 

STS Comp s.r.o.
se sídlem Za Poříčskou branou 334/4, 186 00 Praha 8-Karlín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 86353

IČO: 265 04 537

DIČ: CZ265 04 537

Bankovní spojení: 2900902148/2010

Email: tonery@e-3.cz

 


(dále jen „prodávající“)

dále jen „prodávající“, na straně jedné a „kupující“ na straně druhé

 

Prodávající je plátce DPH.

 

Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé, kdy kupující spotřebitel je vymezen § 419 zák. č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník ( dále jen „NOZ“ ) a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace (dále jen "kupující podnikatel"), kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti "kupujícího spotřebitele" a práva a povinnosti "kupujícího podnikatele". Pokud tyto podmínky upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako "kupující".

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými NOZ a  z.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými NOZ a dále příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

Těmito obchodními podmínkami se řídí prodej a nákup zboží v elektronickém obchodě STS Comp s.r.o.
provozovaném na adrese www.e-3.cz. 

Kupující výslovně prohlašuje, že do příslušných registračních, objednávkových aj. formulářů vyplnil údaje identifikující jeho osobu (jméno a příjmení, bydliště, firmu, sídlo, telefonní čísla, e-mail, místo doručení zboží,.....) správně a pravdivě. 
 

1.    Předmět kupní smlouvy

 

a) závazek prodávajícího

Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě. 

 

b) závazek kupujícího
Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu. 

 

c) předmět koupě
Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované co do výrobce, názvu, druhu, množství, váhy, rozměrů, ceny apod. v objednávce kupujícího. 
 

 

 

2. Objednávání

 

Nabízíme Vám možnost pohodlného nákupu přímo z Vašeho domova. Objednávat můžete 24 hodin denně prostřednictvím integrovaného nákupního košíku, telefonu, emailu či písemně na naší adrese. Objednávka zaslaná prostřednictvím našeho elektronického obchodu je přijata standardně do 24 hodin, nejpozději vždy následující pracovní den (v případě zaslání objednávky v průběhu víkendu). Potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem, o expedování zboží budete rovněž informováni e-mailem. U některých objednávek (větší množství apod.) Vás kontaktujeme pro potvrzení objednávky telefonicky. 


3. Práva a povinnosti smluvních stran při objednání a dodání zboží

a) místo a doba dodání
Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží a ve sjednané lhůtě dodatelnosti. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávkovém formuláři a sjednanou lhůtou dodatelnosti je buď doba, na které se smluvní strany dohodly a nebo lhůta, která je uvedená u konkrétního zboží na 
STS Comp s.r.o., s tím, že tato lhůta je orientační a může být prodávajícím v odůvodněných případech překročena. 

 

b) objednávka
Odeslaná objednávka představuje až na výjimky uvedené v tomto odstavci neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. 

 

Objednávka může být zrušena (stornována) v těchto případech: 

·      po vzájemné dohodě

·      prodávající si vyhrazuje zrušit objednávku či její část v následujících případech: zboží se již nevyrábí či nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Pro případ této situace bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část či celou kupní cenu, bude mu tato částka navrácena na jeho účet či adresu v nejbližším možném termínu, nejdéle však do 14 dnů poté, co se prodávající o této skutečnosti dozvěděl.

c) způsob převzetí zboží oprávněnou osobou
Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). U kupujícího podnikatele se za oprávněnou osobu považuje i osoba, která k tomu byla kupujícím podnikatelem zmocněna, když kupující podnikatel je dle § 430 NOZ z jejího jednání zavázán. Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží podle předcházející věty, považuje se zboží za doručené jeho převzetím kupujícím v době a místě určeném k vyzvednutí předávající osobou (úložní doba a místo). Úložní dobu a místo oznámí předávající osoba kupujícímu vhodným způsobem. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě. 

 

d) úložní doba, částečné plnění
Za doručení zboží kupujícímu lze konečně považovat, v případě jeho nepřevzetí kupujícím či oprávněnou osobou, poslední den úložní lhůty určené k vyzvednutí předávající osobou. Kupující je vždy povinen převzít zboží dodané nejpozději 7 dnů po uplynutí dodací lhůty. Kupující je povinen přijmout také částečné plnění, tedy dodání pouze části předmětu koupě. Pokud se strany nedohodnou v konkrétním případě jinak, zaniká částečným plněním závazek prodávajícího dodat zbývající část předmětu koupě 

 

e) doprava
Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkového Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího je splatná společně se sjednanou kupní cenou. 
 

4. Cena, platební podmínky

 

a) cena předmětu koupě
Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je jako cena objednaného zboží uvedena v katalogu zboží prodávajícího, tato kupní cena již obsahuje DPH. Kupní cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na 
STS Comp s.r.o. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.

V případě, že kupující zboží nepřevezme způsobem podle čl. III. bodu 3. těchto podmínek, a zboží bude uloženo způsobem popsaným v čl. III. odst. 4. těchto podmínek, případně pokud se prodávající a kupující dohodnou na opětovném doručení zboží, bere kupující na vědomí, že podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího je rovněž úhrada dodatečných nákladů na dopravu předmětu koupě z místa neúspěšného doručení předmětu koupě do místa uložení, a úhrada dodatečných nákladů na opětovné doručení předmětu koupě kupujícímu. Výše těchto nákladů je uvedena v čl. VI. těchto podmínek. 

b) Platební podmínky

·      Dobírkou – cenu zboží a poštovného uhradíte při dodání

·      Převodem na účet.– celkovou sumu za zboží a poštovné zašlete na bankovní účet vedený u Fio banka, a.s číslo účtu: 2900902148/ 2010

Jako variabilní symbol prosím uveďte číslo Vaší objednávky v případě platby bankovním převodem.

·      V hotovosti

V případě, že kupující bude povinen uhradit dodatečné náklady na dopravné, jak jsou popsány v čl. 4. bodu a. a čl. 6. těchto podmínek, bude o výši těchto nákladů a způsobu úhrady informován na e-mailovou adresu kupujícího použitou pro potvrzení objednávky podle čl. II. těchto podmínek. Pro úhradu těchto nákladů bude kupující moci využít způsoby popsané v tomto bodu podmínek pod písmeny a) – c).

 

5. Expediční a dodací lhůty

 

U každé položky je uvedena dostupnost zboží (Skladem, Skladem u dodavatele, Na dotaz nebo Dočasně vyprodáno).  V případě, že zboží není skladem, jsme povinni zákazníka informovat o této skutečnosti a individuálně domluvit termín dodání.

Zákazník je emailem informován o expedici zboží a může pomocí expedičního čísla sledovat pohyb své zásilky online Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a budeme postupovat standardně při vymáhání pohledávky za nevyzvednutou zásilku (viz čl. VIII).  
 

6. Doručení 

 

Zboží bude na Vaši adresu zasláno přepravní službou.

 

7. Výhrada vlastnictví

 

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již při jejím převzetí.
 

8. Záruka, reklamace vad

 

V případě, že máte problém se zakoupeným zbožím, kontaktujte nás na tonery@e-3.cz, s možností okamžité výměny produktu, případně odvozu vadného produktu na naše náklady.

 

9. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

 

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. 

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. 

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. 

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. 

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

 

 

10. Všeobecné pokyny

 

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti po individuální dohodě s Vámi v souladu s platným právním řádem České republiky. 

Zákazník je povinen prohlédnout zboží dodané prodávajícím bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce.

Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodné události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva, nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno. 

Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník. 

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním, ani na vady, na které byl zákazník předem upozorněn. 

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací po převzetí zboží. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. 

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění

Kupující bere na vědomí, že vlastností prodávaného zboží je, že se nejedná o zboží vyrobené a dodané výrobcem samotné tiskárny či obdobného zařízení. Prodávající proto uvádí, že prodávané zboží nemusí fungovat v případě, že bude použito v tiskárně či obdobném zařízení, jejíž ovládací software a firmware bude aktualizován na verzi, které neumožní používat jiné než originální zboží výrobce.

Prodávající doporučuje před nákupem zboží zkontrolovat, zda jej bude kupující moci ve své tiskárně či obdobném zařízení používat, a doporučuje činit kroky (zejména zamezení automatických aktualizací firmwaru a ovládacího softwaru), které umožní v tiskárně či obdobném zařízení využít zboží dodané prodávajícím i v budoucnu.