Oznámenı́ o odstoupenı́ od kupnı́ smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy
Stáhněte si tento internetový formulář a vyplněný jej i se zbožím zašlete na naši adresu 


Editovatelný pdf formulář


 nebo si vytiskněte tento.

Jméno a příjmení.............................................................................................................................. Adresa.............................................................................................................................................

Telefon a e-mail.................................................................................................................................

Číslo objednávky nebo daňového dokladu.............................................................................................

Adresa pro zaslání vráceného zboží: 

 

STS Comp s.r.o.

Za Poříčskou branou 334/4

186 00 Praha 8 Karlín

 

V..................... dne ..................... 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy 

Vážení,
dne ..................jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.e-3.cz s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu, jejímž předmětem je ................................................................................................................................. ......................................................................... (identifikace zboží). Zboží bylo převzato dne .................................

 

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji. 

Výše specifikované zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ............. Kč a................ Kč za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č. .............................. nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy. 

 

S pozdravem .............................................. (vlastnoruční podpis) 

Přílohy:
Kopie kupního dokladu